حکایت هجران

مختصر و مفید

 تا در پناه مصحف و بر دین احمدیم

برجمله ی خلائق عالم سر آمدیم

 زیر لوای آل علی صف کشیده ایم

چشم انتظار مهدی آل محمدیم